Loading
http://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
http://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
http://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
http://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
http://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
http://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
http://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Szukaj

PITAX

 

 

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

BIP

Sprawdź czy prawo jazdy jest już gotowe do odebrania

ekierowca

Sprawdź czy dowód rejestracyjny jest już gotowy do odebrania

epojazd

 

MPM

E-Urząd

Logo KDR

Akty prawne w wersji elektronicznej

zwiazek powiatow polskich

Odpady Komunalne

!!!UWAGA!!!

W związku z dynamicznie rozwijają, się i niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, z uwagi na trwający stan zagrożenia zdrowia i w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym —od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania zwieszamy funkcjonowanie dla mieszkańców Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) położony w Chełmie przy ul. Bieławin 5. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.


Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas gromadzili odpady komunalne w sposób nieselektywny , powinni niezwłocznie złożyć nowe deklaracje obligujące do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym. Ponadto informuję, że zgodnie z art. 10 ust. 2b.  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny.

Szanowni mieszkańcy! Przypominamy Wam  o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Ci, którzy jeszcze nie złożyli deklaracje na segregację odpadów  powinni złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z uchwałą Nr XVIII/162/19 z dnia 29.11.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 6950). 

W celu prawidłowego segregowania odpadów, każdy właściciel i zarządca nieruchomości otrzyma ulotkę, która pokazuje jak należy segregować odpady komunalne. Ulotka ta dostępna jest także na stronie internetowej przewoźnika MPGK Sp. z o.o. w Chełmie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych przez firmę Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o w Chełmie, odpady nie będą odbierane do czasu prawidłowego ich posegregowania. Jeżeli takowa sytuacja będzie się powtarzać, Miasto zobowiązane będzie właścicielowi nieruchomości bądź zarządcy nieruchomości naliczyć wyższą stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, tak jak za odpady nieposegregowane (zmieszane).

JAK SEGREGOWAĆ - ULOTKA INFORMACYJNA

POBIERZ: obowiązuje od 1 stycznia 2020r.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w tym posegregowanych surowców wtórnych oraz sezonowo popiołu z terenu Miasta Chełm odbieranych w 2020 r. z zabudowy jednorodzinnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej (wielokondygnacyjnej) z terenu Miasta Chełm w 2020 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY - od 1 stycznia 2020r

Wykaz nieruchomości zamieszkałychZAŁĄCZNIK NR 1 do deklaracji

Wykaz nieruchomości zamieszkałych – wielorodzinnych budynków mieszkalnychZAŁĄCZNIK NR 2 do deklaracji

Wykaz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalneZAŁĄCZNIK NR 3 do deklaracji

edeklaracjaDeklaracja w formie elektronicznej platformie LIBOI

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm

Szczegółowy sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Kontakt w sprawach gospodarki odpadami komunalnymi:

Kierownik: Elżbieta Fornal

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Chełm
ul. Mickiewicza 32A

tel. (82) 565 26 20, tel. (82) 565 26 08

 

 Logo mis odpady

 

 

 

 

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Chełm uprzejmie przypomina, że Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019. poz. 2010 z późn.zm.) nakłada obowiązek sporządzenia i przekazania Prezydentowi Miasta w terminie do dnia 31 stycznia niżej wymienionych sprawozdań:

 1. półroczne sprawozdanie za II półrocze 2019 roku, przedstawiane przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (art.9n ustawy). Podmiot, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje Prezydentowi Miasta sprawozdanie zerowe.

 2. roczne sprawozdanie za rok 2019, przedstawiane przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 9na ustawy),

 3. roczne sprawozdanie za rok 2019, przedstawiane przez podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (art. 9nb ustawy),

 4. kwartalne sprawozdanie za IV kwartał 2019 roku, przedstawiane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (art. 9o ustawy),

 

Wymieniona wyżej ustawa przewiduje zastosowanie kar pieniężnych za:

 1. przekazanie nierzetelnego sprawozdanie - w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania - od 500 zł do 5000 zł;

 2. przekazanie po terminie sprawozdania - w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.

 

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Deklarację można pobrać w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Chełm ul. Lubelska 65, Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi ul. Mickiewicza 32A lub złożyć w formie elektronicznej korzystając z formularza udostępnionego na platformie LIBOI.edeklaracja Musi ona być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.
W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA CHEŁM:

Na podstawie uchwały XXI/168/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od dnia 1 lutego 2020 r. obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Chełm:

 
1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez miasto Chełm od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jest obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
·10,90 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

CZĘŚCIOWE ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Uchwałą Nr XVIII/161/19 z dnia 29 listopada 2019r. Rada Miasta Chełm wprowadziła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w części 10% należnej opłaty.

STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH:

Obowiązujące do 31 marca 2020 roku

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zbieranymi selektywnie - odbieranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne za:

worek/pojemnik:

1) o pojemności 60 l – w wysokości 5,00 zł,

2) o pojemności 110 l – w wysokości 9,00 zł,

3) o pojemności 120 l – w wysokości 10,00 zł,

4) o pojemności 140 l – w wysokości 11,00 zł,

5) o pojemności 240 l – w wysokości 19,00 zł,

6) o pojemności 360 l – w wysokości 28,00 zł,

7) o pojemności 1100 l – w wysokości 54,00 zł,

8) o pojemności 1500 l – w wysokości 73,00 zł,

9) o pojemności 2,2 m³ – w wysokości

10) o pojemności 2,5 m³ – w wysokości 122,00 zł,

11) o pojemności 5 m³ – w wysokości 245,00 zł,

12) o pojemności 7 m³ – w wysokości 343,00 zł.

OBOWIĄZUJĄCE OD 01 KWIETNIA 2020 ROKU

worek:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 5,00 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 10,00 zł,

pojemnik:

1) o pojemności 110 l - w wysokości 5,00 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 5,50 zł,

3) o pojemności 140 l - w wysokości 6,50 zł,

4) o pojemności 240 l - w wysokości 11,50 zł,

5) o pojemności 360 l - w wysokości 17,50 zł,

6) o pojemności 1100 l - w wysokości 54,00 zł,

7) o pojemności 1500 l - w wysokości 73,00 zł,

8) o pojemności 2,2 m³ - w wysokości 108,00 zł,

9) o pojemności 2,5 m³ - w wysokości 122,00 zł,

10) o pojemności 5 m³ - w wysokości 245,00 zł,

11) o pojemności 7 m³ - w wysokości 343,00 zł.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych, odpady nie będą odbierane do czasu prawidłowego ich posegregowania. Jeżeli takowa sytuacja będzie się powtarzać, Miasto zobowiązane będzie naliczyć podwyższoną stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów:

-dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy stawka podwyższona wynosi 43,60zł od jednego mieszkańca,

-dla nieruchomości niezamieszkałych stawka podwyższona wynosi trzykrotność stawki podstawowej.


 

 

TERMIN WNOSZENIA MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest do 25 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - bez wezwania- na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełm: Bank Bank PEKAO S.A. I O/Chełm:

05 1240 2223 1111 0010 5009 8337.

 

Pobierz: Obowiązujące do 31 stycznia 2019r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY - od 1 stycznia 2016r

Wykaz nieruchomości zamieszkałychZAŁĄCZNIK NR 1 do deklaracji

Wykaz nieruchomości zamieszkałych – wielorodzinnych budynków mieszkalnychZAŁĄCZNIK NR 2 do deklaracji

Wykaz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne ZAŁĄCZNIK NR 3 do deklaracji

na platformie LIBOI

W razie pytań prosimy o kontakt z  Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi,

nr tel. 82 564 36 95.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

1. Od 1 sierpnia 2016 r. Miasto Chełm nie zawiera nowych umów na dzierżawę pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych. Podmioty, które chcą dzierżawić pojemniki powinny zgłosić się do Biura Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 22-100 Chełm ul. Wołyńska 57.
       

2. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych odbywa się w terminach określonych harmonogramem, podanym do publicznej wiadomości.

3. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałuch odbywa się w terminach zawczasu ustalonych albo na indywidualne zgłoszenie zapotrzebowania odbioru odpadów zgodnie z limitami ustalonymi z podmiotem odbierającym odpady.

  
4. Przypominamy o obowiązku umieszczania w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań służb komunalnych.

 

Uchwały dotyczące gospodarki odpadami:

SPRAWOZDANIA

KOREKTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2018 ROK

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Chełm z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013

Rejestry i wykazy

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack