Loading
https://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
https://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
https://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
https://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
https://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
https://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
https://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 60 217 (stan na II polrocze 2019 r.).
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Miasto Chełm rozpoczęło realizację projektu pod nazwą „Z wiedzą ku przyszłości”

kapital_ludzki .herb. ueefs_l-kolor

W dniu 1 września 2009r. Miasto Chełm rozpoczęło realizację projektu pod nazwą „Z wiedzą ku przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2009r. do 31.07.2012r.
Wartość projektu:  1 758 709 zł.
Projekt jest skierowany do uczniów chełmskich szkół  podstawowych rocznika 1999-2002: Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie ( 98 uczestników/ uczestniczek), Szkoły Podstawowej Nr 7 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie
( 67 uczestników/uczestniczek) , Szkoły Podstawowej Nr 8 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8
w Chełmie ( 91 uczestników/ uczestniczek).

Celem głównym projektu jest wyrównanie do końca roku szkolnego 2011/2012 dysproporcji dydaktycznych i wychowawczych u 256 uczniów z trudnościami w nauce poprzez stworzenie warunków równych szans edukacyjnych w oparciu o realizację wspólnych programów dydaktyczno – wychowawczych oraz specjalistycznych.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację  następujących celów szczegółowych:
  • podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów  z zakresu języka polskiego i matematyki poprzez realizację programów wyrównawczych,
  • podniesienie u uczestników/ uczestniczek projektu kompetencji interpersonalnych i zwiększenie motywacji do nauki poprzez organizację warsztatów motywacyjno – zajęciowych z elementami zajęć terapeutycznych metoda kinezjologii edukacyjnej  i  spotkań grup wsparcia,
  • udzielenie uczestnikom/uczestniczkom projektu wsparcia pedagogicznego, i psychologicznego, logopedycznego poprzez przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w tym zakresie.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się w pierwszych dniach września. Szczegóły dotyczące tego zadania oraz poszczególnych  etapów realizacji projektu przez placówki oświatowe zaangażowanego w jego wdrażanie będą publikowane na stronach internetowych:
www.sp4.chelm.pl ( Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie)
www.sp7.net.chelm.pl ( Szkoła Podstawowa Nr 7 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie)
www.zso8chelm.pl ( szkoła Podstawowa Nr 8 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Chełmie).

plakat_chelm


W dniu 31 lipca 2012r. zakończono realizację projektu pod nazwą „Z wiedzą ku przyszłości”, który wdrażany był przez Miasto Chełm, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z oddziałami sportowymi w Chełmie, Szkołę Podstawową Nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Chełmie w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w okresie od 1 września 2009r. do 31 lipca 2012r.
Zgodnie z umową  o dofinansowanie Nr 110/.POKL.09.01.02-06-280/08-03 Instytucja Pośrednicząca ( Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego)  przyznała Beneficjentowi dofinansowanie  na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1 758 709,00 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięć złotych) i stanowiącej nie więcej  niż 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
Podczas konferencji podsumowującej projekt , która odbyła się w dniu 5 lipca 2012r.w Galerii Atelier w Chełmie, przy ulicy Lwowskiej 24, zaprezentowano cele projektu, założone rezultaty, efekty rzeczowe, wskazano źródła finansowania projektu oraz poziom zaangażowania środków przekazanych na realizację projektu. Informacje o projekcie przedstawił Koordynator projektu (prezentacja w załączeniu) natomiast kierownicy projektu omówili wybrane przez siebie aspekty merytoryczne związane z realizacją projektu (prezentacje w załączeniu). Uatrakcyjnieniem konferencji była wystawa prac uczestniczek/ uczestników warsztatów motywacyjno – zajęciowych ze szkół biorących udział w realizacji projektu (patrz zdjęcia) oraz krótka forma artystyczna (drama) przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 z oddziałami sportowymi w Chełmie. (scenariusz w załączeniu).
Wszystkie rezultaty projektu podlegały monitorowaniu  z użyciem metod, form narzędzi oraz w terminach określonych w dokumencie pod nazwą Narzędzia ewaluacyjne  zajęć specjalistycznych i wyrównawczych  Projektu „Z wiedzą ku przyszłości”.

Analiza poziomu osiągnięcia wskaźników rezultatów, zarówno twardych jak i miękkich wskazała że wszystkie zaplanowane rezultaty zostały osiągnięte.


Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack